Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Szkoła Podstawowa w Galewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spgalew.brudzew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do spgalew.brudzew.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.04.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.04.2016 r.

W Szkole Podstawowej w Galewie przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.spgalew.brudzew.pl spełnia wymagania w 96 %.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=82b73db7-6d6b-42a0-8305-3b3497f58d8b

Oświadczenie sporządzono 22.03.2021 r.

Strona spgalew.brudzew.pl poddawana jest minimum jednemu badaniu dostępności rocznie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Szkoła Podstawowa w Galewie, Galew 7, 62-720 Brudzew.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Wioletta Bukowska, adres poczty elektronicznej  wioletta.bukowska@brudzew.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 279 88 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa w Galewie z Filią w Chrząblicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SP w Galewie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, SP w Galewie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Galewie mieści się w trzech budynkach, usytuowanych: Galew 7 i Chrząblice 28, gmina Brudzew, powiat turecki.

Obok szkoły w Galewie znajduje się parking, a w Chrząblicach przy budynku szkoły jest teren o podłożu trawiastym, który służy jako miejsce parkingowe.

Główny budynek szkoły w Galewie posiada 4 wejścia, w tym jedno przystosowane  dla osób niepełnosprawnych. W jednej części budynku są 2 kondygnacje. Budynek nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na parterze ciągi komunikacyjne są dostępne, wolne od barier.

W drugim budynku są dwa pomieszczenia do prowadzenia zajęć, z oddzielnymi wejściami przystosowanymi  dla osób niepełnosprawnych. W jednej z sal jest toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek w Chrząblicach posiada 3 wejścia, które nie są przystosowane  dla osób niepełnosprawnych.  Budynek jednokondygnacyjny, w którym nie ma toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są dostępne, wolne od barier.

Do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można jednak skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły.

Sekretariat zlokalizowany jest na parterze.

Serwis  spgalew.brudzew.pl jest zgodny ze standardem WCAG 2.0, na poziomie AA.