Menu Zamknij

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Galewie powstała w roku 1920. Był to wynik zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, rusyfikacji i germanizacji.
Założycielem szkoły był ksiądz proboszcz Feliks Kąkolewski, który miał na celu nauczyć swoich wiernych czytania w języku polskim na książeczce do nabożeństwa.
Nauką zajmował się Władysław Mistrzak. W dwa lata później założono w Galewie szkołę publiczną o jednym nauczycielu, która utrzymała się do roku 1939. Uczył w niej tylko jeden nauczyciel – pan Rzeźnik. W/w szkoła mieściła się w  wynajętym budynku.
Po II wojnie światowej przez dwa lata nauczaniem zajmował się pan Rzeźnik z żoną. Szkoła znajdowała się w ich domu (w obecnym czasie w tym miejscu stoi dom państwa Wojtaszaków). Po dwóch latach po wojnie zorganizowaniem szkolnictwa na terenie powiatu tureckiego zajął się pan inspektor Józef Kubicki. W Galewie zorganizowaniem szkoły zajęła się pani Ewa Walewska, która została nauczycielką. Po pani Ewie Walewskiej od 1 stycznia 1948 r. kierownikiem i nauczycielem został pan Józef Pacynko, który pracował w Galewie do roku 1950.
W roku szkolnym 1949/50 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do pięciu klas i przydzielono jeszcze jednego nauczyciela – pana Zygmunta Szramę, który został kierownikiem. W czasie swojej pracy pan Zygmunt Szrama zaczął wraz ze społeczeństwem prace nad zapewnieniem lokali na sale szkolne i mieszkania dla kierownika szkoły, gdyż budynek, w którym mieściła się szkoła (dom państwa Rzeźników) uległ pożarowi. W tym celu powiększono budynek pana Michała Adamka, aby pozyskać izbę szkolną oraz zrobiono kapitalny remont budynku u pana Jana Smury.
Od roku szkolnego 1951/52 po podniesieniu stopnia organizacyjnego szkoły po raz pierwszy rozpoczęto naukę w szkole siedmioklasowej. Kierownikiem szkoły został pan Kazimierz Wodziński, a nauczycielami byli: pani Eugenia Krakowska, pani Barbara Fic i pan Jerzy Nowak. Do szkoły uczęszczało 125 dzieci. W roku szkolnym 1952/53 do szkoły przybyły nowe osoby: kierownikiem szkoły został pan Jerzy Ziarkowski, a nowym nauczycielem – pan Sergiusz Rybnikow. Liczba dzieci wzrosła do 130.
Rok szkolny 1953/54 znów przynosi zmiany: nowym kierownikiem szkoły zostaje pan Jerzy Nowak, a nauczycielami są: pani Barbara Fic, pani Barbara Marciniak i pan Sergiusz Rybnikow.
Szkoła jest szkołą zbiorczą dla szkół Chrząblice i Kalinowa. Budynki, w których mieściły się izby szkolne znajdowały się w promieniu 2,5 km.
Od początku kierowania szkołą przez pana Nowaka czynił on starania w celu wybudowania nowej szkoły.
Przekonał do tego społeczeństwo Galewa, które przekazało na rzecz szkoły 1 morgę ziemi, a Wincentów 2 morgi. Dalszym staraniem kierownika szkoła została wpisana do planu budowy szkół w powiecie na 1958 rok.
Intensywne starania kierownika Nowaka przyniosły skutek – nauka w nowym budynku szkolnym rozpoczęła się w 1959 roku.
Z dniem 7 lutego 1957 roku przywrócono w szkole naukę religii. Nauczycielem religii został ks. Szczepan Ostajewski.  Trzy lata później, w roku 1960,  na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego przedstawiciel prokuratury w Turku przedstawił sprawę laicyzacji szkoły, na co zebrani nie wyrazili zgody i sprawę odłożono na następne zebranie. Po naciskach ze strony władz powiatowych na kolejnym zebraniu Komitetu Rodzicielskiego w dniu 10 października 1960r. wyrażono zgodę, aby nauka religii odbywała się nie w szkole, lecz w salce katechetycznej przy kościele.
W tym samym czasie prowadzono wieczorową szkołę  dla osób, które w czasie wojny powinny, ale nie miały możliwości uczęszczania do niej. Umożliwiło to tym osobom ukończenie siódmej klasy.
Od roku szkolnego 1966/1967 Szkoła Podstawowa w Galewie zostaje szkołą ośmioklasową.  W dniu 16 stycznia 1969 roku pan Jerzy Nowak zorganizował Spółdzielnię Uczniowską „Pszczółka”, która zajmowała się sprzedażą wśród uczniów  przyborów szkolnych i słodyczy.
Od października 1970 r. rozpoczęto w szkole prace remontowe, zakładając centralne ogrzewanie. Prace prowadzone były przez Spółdzielnię Budowlaną z Turku i trwały cały rok. Pierwszy rozruch centralnego ogrzewania nastąpił 2.10.1971roku. Wcześniej pani Cybulska, która była woźną w szkole, a po niej pani Bronisława Cieślak paliły w piecach kaflowych umieszczonych w każdej klasie.
W dniu 3. 10.1975r. zmarł Pan dyrektor Jerzy Nowak. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełniła Pani Barbara Nowak. Nowy rok szkolny 1976/1977 rozpoczęła pani dyrektor Wanda Kuśmirek.
Po zmianie miejsca zamieszkania przez panią Wandę Kuśmirek nowym dyrektorem szkoły od roku szkolnego 1980/1981 zostaje pani Barbara Krasowska.
Od 1 września 1984r. dzieci do szkoły są dowożone własnym autobusem, o który postarała się nowa Pani Dyrektor. Kierowcą został pan Jacek Jerzy. 
W tym czasie przygotowano projekt budowy boiska oraz wyrównano teren pod przyszłe boisko.
W roku szkolnym 1990/1991 po przemianach ustrojowych w Polsce do szkoły wraca nauczanie religii. Pierwszą nauczycielką zostaje pani Katarzyna Sulej.
Po tragicznej śmierci pani Katarzyny Sulej w maju 1994r. nowym katechetą w szkole zostaje pani Urszula Frącala.
W związku z przejściem w 1991r. pani dyrektor Barbary Krasowskiej na emeryturę, od 1 września kolejnym dyrektorem szkoły zostaje pani Lucyna Filas.
W wyniku starań pani dyrektor Lucyny Filas rozpoczęto prace prowadzące do rozbudowy szkoły. Pobudowano sanitariaty, dobudowano dwie izby lekcyjne oraz przystosowano pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. Uroczyste otwarcie nowo dobudowanej części szkoły odbyło się 25 września 1997r. 
Kolejny sukces Pani Dyrektor to uruchomienie w 1998r. pracowni komputerowej, a w 1999 pracowni gospodarstwa domowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jednak nie koniec starań i wielkiej determinacji w dążeniu do celu pani dyrektor Lucyny Filas. Postanowiła wprowadzić w życie plan, zapoczątkowany jeszcze przez poprzednią panią dyrektor Barbarę Krasowską, budowę sali gimnastycznej. I udało się! Po ogromnych staraniach Pani Dyrektor w 1998r. z funduszy budżetu Gminy Brudzew rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Prace trwały do stycznia 2000r. W ich wyniku pobudowano salę gimnastyczną z zapleczem, widownią, pomieszczeniami na bibliotekę i dwie sale lekcyjne. Na parterze ulokowano pracownię gospodarstwa domowego. Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 19 lutego 2000r. Ponadto teren wokół boiska szkolnego został ogrodzony. W związku z przejściem na emeryturę pani dyrektor Lucyny Filas nowym dyrektorem szkoły od 1 września 2001 r., wyłonionym w drodze konkursu, został pan Jan Szafrański.
Wcześniej podczas choroby pani Lucyny Filas przez pół roku pełnił funkcję dyrektora. W tym czasie zainstalował w szkole system alarmowy i przeniósł ( po kradzieży ) pracownię komputerową do nowego pomieszczenia.
Staraniem Pana Dyrektora w 2002r. pobudowano nowe ogrodzenie przed wejściem do szkoły oraz uruchomiono stołówkę szkolną. Przy współpracy Pana Szafrańskiego z ARiMR doposażono szkołę w komputery, sprzęt dydaktyczny i zamontowano centralę telefoniczną.
W roku 2003 poprzez pozyskane środki finansowe przez pana Szafrańskiego z Minisrerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wymieniono okna i dokonano ocieplenia starej części szkoły. Ponadto teren za boiskiem szkolnym został obsadzony drzewkami pozyskanymi bezpłatnie z Nadleśnictwa Turek.
W roku szkolnym 2005/2006 staraniem Pana Dyrektora utworzono nową, kolejną pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesne komputery pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2007 również ze środków EFS zostało pozyskane Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne zamontowane w bibliotece szkolnej.
W roku szkolnym 2007/2008 trwały prace nad budową boiska szkolnego. Wcześniej zlikwidowano kolizję energetyczną przebiegającą przez środek boiska. Następnie przywieziono ziemię zasypową do wyrównania terenu pozyskaną ze żwirowni w Dzierżąznej oraz humus z KWB „Adamów”. Wyrównano teren boiska,  zasiano trawę, wywiercono studnię do podlewania oraz zamontowano piłkochwyty.
Obecnie w szkole uczą się dzieci z miejscowości zarówno z gminy Brudzew: Galewa, Bogdałowa, Bratuszyna, Wincentowa,  jak i  z gminy Turek, tj. z Dzierżąznej, Kalinowej i Szadowa Księżego, z którymi pracuje 15 nauczycieli. W szkole działają kółka zainteresowań, organizowane są festyny rodzinne, uroczystości, wycieczki oraz kolonie.

                                                                                                                              Opracował 
                                                                                                                              Jan Szafrański